Regulamin

 

Par. 1 – Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Fresh Bioceutics, dostępny pod adresem internetowym freshbioceutics.com, www.sixtydays.pl , prowadzony jest przez Fresh Cosmeceuticals Laboratory Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 21 / 122, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000614909, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 1231316548, REGON 364289949.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Par. 2 – Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Fresh Cosmeceuticals Laboratory Sp z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Dzielna 21/122 , kod pocztowy 01-029, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000614909, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP 1231316548, REGON 364289949.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym freshbioceutics.com, www.sixtydays.pl,
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

Par. 3 – Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy do wysyłania korespondencji pocztowej: Fresh Cosmeceuticals Laboratory Sp z o.o., 01-029 Warszawa, ul. Dzielna 21 / 122
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@sixtydays.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy +48 518 005 556
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
 5. dla płatności w PLN: mBank 60 1140 2004 0000 3702 8093 3541
 6. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 16.00.

Par. 4 – Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i kompatybilną przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

Par. 5 – Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 3. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

Par. 6 – Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko (nazwa), adres, telefon, e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

Par. 7 – Zasady składania Zamówienia

 1. Informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Informacje o Produktach podane na stronie Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów. Klient składając zamówienie w Sklepie, składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranego Produktu. Zawarcie umowy sprzedaży wymaga złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie potwierdzenia Klientowi przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 2. W celu złożenia Zamówienia należy: zalogować się do Sklepu (opcjonalnie); wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny); zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji; jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail, wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 1 a).

Par. 8 – Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient składający zamówienie w Sklepie internetowym może skorzystać z następujących metod płatności:

 1. płatność elektroniczna (przelew on-line) – płatność za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Autopay.
 2. płatność kartą płatniczą – Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Płatność ta jest realizowana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, jakim jest Autopay.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego Produktu:

 1. Przesyłka kurierska – na terenie Polski i wybranych Państw Europejskich.
 2. Wysyłka za granicę poza strefami wymienionymi w pkt 1 ustalana jest indywidualnie ze Sprzedawcą i zależy od możliwości wysyłki. Sprzedawca ma prawo odmówić wysyłki. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Par. 9 – Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu, dokonanie płatności za zamówiony Produkt (z wyłączeniem przypadku kiedy Klient wybiera opcję „za pobraniem”) oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji „za pobraniem”, zawarcie Umowy Sprzedaży następuję po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. W trakcie procesu Zamawiania Sprzedawca co najmniej dwukrotnie wysyła informację e-mail do Klienta. Pierwsza informacja generowana jest automatycznie i zawiera informację o otrzymaniu Zamówienia. Druga informacja e-mail zawiera informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji i jest wysyłana po otrzymaniu zapłaty od Klienta (z wyłączeniem sytuacji, gdy Klient wybrał opcję „za pobraniem”).
 4. W przypadku, gdy wykonanie złożonego przez Klienta zamówienia nie jest możliwe z powodu braku dostępności Produktu, składników potrzebnych do wyprodukowania Produktu lub przerwie w produkcji, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient podejmuje decyzję, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 5. W przypadku dokonania płatności przez Klienta i nieprzyjęcia Zlecenia do zamówienia przez Sprzedającego pełna wpłacona kwota lub kwota w części niewykonanej jest zwracana na rachunek Klienta bez żadnych dodatkowych opłat w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od wysłania informacji (e-maila) informującego o nieprzyjęciu Zlecenia do wykonania.
 6. Produkty zamówione w Sklepie są wysyłane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy na terenie Polski i innych krajów europejskich (po potwierdzeniu takiej możliwości) w terminie do dwudziestu dni roboczych od daty zawarcia Umowy (tj. spełnienia trzech warunków – prawidłowego złożenia zamówienia, potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę i wpłacenia należności za zamówiony Produkt przez Klienta, z wyłączeniem przypadku gdy Klient wybiera opcję „za pobraniem”). Termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg w dniu spełnienia ostatniego z trzech warunków wymaganych do zawarcia Umowy.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji zamówienia przekraczającego dwadzieścia dni roboczych w uzasadnionych przypadkach. Jeżeli termin realizacji zamówienia będzie dłuższy od dwudziestu dni roboczych, Klient zostanie o tym poinformowany i ma prawo do anulowania zamówienia i zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wypełniony przez Klienta adres dostawy i/lub numer telefonu. W przypadku powtórnej wysyłki na prawidłowy adres Klienta – Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów ponownej wysyłki.
 9. Doręczenie przesyłki Klientowi jest realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane najpóźniej trzeciego dnia roboczego po wysłaniu Produktu.
 10. Firma kurierska próbuje dostarczyć Klientowi Produkt dwa razy. Po drugiej, nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Produkt zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Produktów, w których płatność miała nastąpić gotówką przy odbiorze, po drugiej nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie zostanie w całości anulowane.
 11. W przypadku zamówień zagranicę realizacja przesyłek następuje poprzez kuriera o ile Klient i Sprzedawca nie uzgodnią innej formy dostawy. Dostawa zagranicę wymaga potwierdzenia takiej możliwości przez Sprzedawcę.
 12. Sprzedawca dostarcza Produkt Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu, rachunku lub faktury VAT. Faktura VAT dostarczona Klientowi wraz z Produktem stanowi potwierdzenie zawarcia umowy

Par. 10 – Prawo odstąpienia od umowy

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w odniesieniu do Produktów kosmetycznych oferowanych w Sklepie, gdyż:

 1. są to Produkty nieprefabrykowane, produkowane na zlecenie,
 2. Produkty dostarczane są do konsumenta w zapieczętowanym opakowaniu, a po otwarciu opakowania nie można ich zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,
 3. Produkty oferowane w sklepie mają krótki okres przydatności do użycia.

Par. 11 – Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty świeżo wytwarzane przez Sprzedawcę, na zamówienie Klienta. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi Produktu bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za wady produktu wynikłe z wadliwego przechowywania Produktu (np.: przechowywanie poza lodówką).
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu dwóch tygodni od przyjęcia reklamacji drogą pisemną.

Par. 12 – Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)

Par. 13 – Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Par. 14 – Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany zostają ogłoszone w ten sposób, że pełny, uzupełnione tekst Regulaminu zamienia poprzedni tekst Regulaminu na stronie internetowej. Jeśli Klient złożył zamówienie przed datą publikacji nowego Regulaminu na stronie internetowej, w stosunku do tego Klienta obowiązują zasady Regulaminu sprzed dokonania zmian.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Sprzedającemu przysługują prawa autorskie lub odpowiednia licencja do zdjęć oraz treści zawartych na stronie Sklepu. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedającego jest zabronione.
 6. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie w odniesieniu umów zawartych od dnia 1 lutego 2021 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl